Turn every training and every ride in the best possible experience for human and horse! Win-Win!

Posts tagged ‘Cues’

Technieken om gedrag te verkrijgen: shaping, targeting en capturing

[Click here for the English version of this article]

Deel I van deze serie ging over de voor- en nadelen van luring en moulding.  In dit tweede deel licht ik de begrippen shaping, targeting en capturing toe.

Shaping
Shaping betekent ‘vormen’. Shaping houdt in dat het eindgedrag wordt bereikt door het op te delen in zoveel mogelijk kleine stapjes. Elk stapje naar het gewenste gedrag wordt afzonderlijk getraind (geclickt en beloond). Het criterium wordt pas verhoogd als de vorige stap goed bevestigd is.

Door het doelgedrag in vele trainbare stappen te verdelen, kan elk gewenst gedrag vanuit het ‘niets’ aangeleerd worden. Dit heet free shaping.

Shaping kan ook worden gebruikt om al bestaand gedrag verder te trainen. Zo kan men langzaam elementen als duur, afleidingen of afstand erbij in trainen.

Voordelen van shaping
Het is een veilige en zekere manier om elk gewenst gedrag te trainen.

Het is een goede manier om je paard op te zetten voor succes. Elke stap van het shaping proces is gemakkelijk te begrijpen voor het paard en makkelijk uit te voeren. Het brugsignaal (de click) begeleid het paard door het gehele proces, zodat hij voldoende informatie krijgt over wat er van hem verwacht wordt.

Shaping kan gebruikt worden om complexe gedragingen aan te leren.

Het paard werkt in vrijheid. Dit maakt het gemakkelijker om mentale veranderingen in het paard op te merken (emoties) of fysieke veranderingen zoals vermoeidheid of fysieke beperkingen op te merken.

Nadelen van shaping
Het kan erg lastig zijn voor de trainer om het doelgedrag in voldoende kleine stappen te verdelen. ‘Splitting’ heet dat in het Engels. Als de trainer de stappen te groot maakt (‘lumping’) of zijn criteria te snel verhoogd, kunnen paard en/of trainer gemakkelijk gefrustreerd raken.

Afhankelijk van de complexiteit van het gedrag wat men wil trainen, kan shaping enige tijd in beslag nemen. Elke kleine stap moet immers afzonderlijk getraind worden.

De beloningen moeten voldoende waarde hebben voor het paard en de taken moeten voldoende uitdaging bieden om het paard geïnteresseerd te houden. Dat kan een uitdaging op zich zijn.

De trainer moet een goed observatievermogen en goede timing hebben om elke kleine voortgang naar het eindgedrag op te merken, direct te clicken en te belonen.

Targeting
Targeting is het aanraken van een bepaald object (bv de bal aan een stok, de targetstick) met een specifiek lichaamsdeel. Het paard moet bijvoorbeeld met zijn neus de targetstick aanraken.

De targetstick is niet hetzelfde als luring of lokaas gebruiken omdat de targetstick geen primaire reinforcer (voer) is. Targeting wordt aangeleerd met behulp van shaping.

 

hippologic key lesson targeting

Voordelen van targeting
Targeting is een oneindig veelzijdig omdat bijna elk gewenst gedrag met targeting aangeleerd kan worden.

Het is een veilige trainingsmethode. Er hoeft geen fysiek contact te zijn tussen het paard en de trainer. Je kan zelfs trainen met een hek tussen jou en je paard als dat wenselijk is of noodzakelijk.

De target heeft niet zo’n grote aantrekkingskracht als lokaas en leidt het paard daardoor minder af van het te leren gedrag.

Een targetstick kan je bereik vergroten (je arm verlengen). Je kunt met een lange targetstick je paard van je af leiden, dus weg van je zakken vol met lekkers en uit je persoonlijke cirkel. Zie foto hierboven.

Het paard kan vrij lopen tijdens de training waardoor het gemakkelijker is om emoties in het paard op te merken zoals angst, nieuwsgierigheid, frustratie enzovoort. Ook is het gemakkelijker om te zien of het paard fysiek in staat is de opdracht uit te voeren.

Nadelen van targeting
Je moet de target afbouwen. Dat kan een uitdaging zijn. De gemakkelijkste manier is om het gewenste gedrag eerst goed op cue te zetten.

De targetstick is een extra stuk gereedschap in je handen.

Targeting wordt aangeleerd door middel van shaping, zie nadelen van shaping.

Capturing
Capturing betekent letterlijk het ‘vangen’ van het doelgedrag met de clicker (markeren) en het versterken (belonen). Voorbeeld: de klassieke buiging lijkt erg op het natuurlijke gedrag van een paard dat zich uitrekt na een dutje. Click en beloon terwijl je paard zich uitrekt.

Voordelen van capturing
Het grootste voordeel is dat het een snelle manier is van iets nieuws aanleren, aangezien je paard het eindgedrag al vertoont.

Het is een veilige manier van trainen, het kan van een afstand.

Onervaren trainers kunnen het gebruiken. Je timing hoeft niet heel nauwkeurig te zijn om het (hele) gedrag te markeren.

Nadelen van capturing
De gehele training staat of valt met de bereidheid van het paard het gewenste gedrag te vertonen als de trainer aanwezig is. De trainer moet altijd zijn brugsignaal en beloning bij de hand hebben.

Het kan lastig zijn om het paard achter een nieuwe cue voor het gewenste gedrag aan te leren. Tijdens het aanleerproces kan je paard iets al als een cue hebben opgevat. Aangezien de trainer niet weet wat het paard als cue opgevat heeft, kan de trainer dit niet in zijn voordeel gebruiken om van de ‘werk cue’ over te switchen naar de ‘definitive (opzettelijke) cue’. Zie ook Introducing and using cues.

Mijn favoriete training methodes
Bovenstaande drie methodes zijn mijn meest gebruikte technieken in paardentraining. Targeting en shaping gebruik ik dagelijks. Ik ben altijd alert om gewenste gedraging te ‘vangen’ (capturing).

Ik heb capturing gebruikt om Sholto de klassieke buiging aan te leren (zie onderstaande foto) en het flehmen op commando. Bij Kyra heb ik het liggen en het naar mij hinniken met capturing aangeleerd.

_classical bow_buiging_hippologic

Kyra’s flemen en haar klassieke buiging heb ik haar stap-voor-stap met een combinatie van shaping en targeting aangeleerd (zie onderstaande foto).

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Welke methode gebruik jij het meeste om nieuw gedrag aan te leren?

Sandra Poppema
Bezoek mijn website voor persoonlijk advies of hulp bij clickertraining

Volg mijn blog ook op Bloglovin

Advertisements

Techniques to get behaviour part II: shaping, targeting & capturing

[Click hier voor de Nederlandse versie van dit artikel]

In part I of this series I discussed the pros and cons of luring and moulding. In this part I will talk about shaping, targeting and capturing.

Shaping
In shaping the goal behaviour is achieved by splitting the desired behaviour into many tiny steps. Each step is trained separately (clicked and reinforced). A criterion is only raised if the previous tiny step is confirmed. In this way you can build a behaviour from scratch (free shaping). One can also shape existing behaviours. This is when elements like distractions or duration are gradually added.

Pros of shaping
It is a safe and sure way to train any behaviour.

It is a good way of setting the horse up for success: each step of the process is easy to understand and easy to perform. The bridge signal ‘guides’ the horse through the process, so he gets lots of information about what is expected.

It can be used to train very difficult and complex behaviours.

The horse is not restrained in any way. This makes it easier to notice mental changes (emotions) or physical changes like fatigue in your horse.

Cons of shaping
It can be hard for a trainer to split the behaviour into small enough steps. If the trainer is ‘lumping’ (making the steps too big, raising the criteria too fast) shaping can cause frustration in trainer and horse.

Depending on the behaviour, the process can take a while since every step of it has to be trained separately.

The rewards must be reinforcing enough and the tasks must be challenging enough to keep the horse engaged. That can be a challenge.

Trainer must have a keen eye and perfect timing to observe and click the tiniest steps towards the goal behaviour.

Targeting
Targeting is touching a specified surface (eg a target stick) with a particular body part. Example: teaching your horse to touch a target stick with his nose. The target is not a lure because it is not a primary reinforcer. Targeting is taught through shaping.

hippologic key lesson targeting

Pros of targeting
Targeting has a lot of practical uses and you can train almost any behaviour with it.

It is a safe training method. There is no need for physical contact, so you can train even your horse from behind a barrier if necessary or desirably.

The target is not distracting the horse like a lure would.

A target on a stick can enlarge your reach. You can send your horse away from you and your pocket full of treats.

The horse is free (not restrained) during training and it is easier to notice emotions in training like fear, curiosity, frustration and so on. It is also easier to notice if your assignment is physically (im)possible to perform for your horse or to notice fatigue.

Cons of targeting
You have to fade out the target. That can be a bit of a challenge. The best way to do this is to put a cue on the behaviour first.

It is an extra tool in your hands.

Targeting is taught through shaping, see cons of shaping.

Capturing
Capturing is ‘catching’ the end behaviour as it happens with your bridge signal and reinforcing it. Example: the classical bow looks very much like the natural behaviour of a stretch after a nap.  Click and reward your horse while he is stretching. Capture the behaviour several times. Then add a cue. See also Introducing and using cues.

Pros of capturing
The most obvious pro is that it is a really fast way to get a new behaviour, since the horse is already displaying the ‘goal behaviour’.

It is a safe method to train the behaviour.

Novice trainers can use it. Timing doesn’t have to be very accurate.

Cons of capturing
The training is totally dependant on the horses willingness to perform the behaviour and the chances of the trainer being present at the time. The trainer must have a bridge signal and reward present.

It can be hard to communicate a (new) cue to your horse. While training you may have accidentally introduced one already.  You might not know what it is as a horse is very perceptive of your unconscious movements. This might be difficult to change afterwards.

My favourite training methods
These three are my favourite ways of getting a behaviour. I use targeting and shaping on a daily basis.

I used capturing to teach Sholto the classical bow (see picture below) and flehmen on command. Kyra’s lying down and nickering to me are also taught through capturing.

_classical bow_buiging_hippologic

Kyra’s flemen and her classical bow (see picture below) are taught with shaping and targeting.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

What is your most used method to teach your horse behaviours?

 

_Kyra_en_ik_hippologicSandra Poppema, B.Sc.
My mission is to improve horse-human relationships by educating equestrians about ethical and horse friendly training. I offer coaching to empower you to train your horse in a 100% animal friendly way that empowers both you and your horse.
Sign up for HippoLogic’s newsletter (it’s free) or visit HippoLogic’s website.
Follow my blog  on Bloglovin

 

Clicker training 101: Rewards and Jackpots

_keylessonpatience3

In the key lesson ‘Patience’ the horse learns that sniffing pockets will not be rewarded, looking away will!

Many people think that clicker training means you have to reward with food. And that rewarding with food equals a ‘mugging horses’ or that food rewards will turn their horse into a biting disaster.

To prevent mugging and biting behaviour we must teach the horse some rules. As I pointed out in my previous post [->CLICK HERE<-] the horse must understand that there is only a reward coming after the bridge signal (click) and clicks can only be earned during ‘class hours’. A class starts after a specific start signal and ends with a specific end-of-session-signal.

A lot of people think that clicker training is not their cup of tea ‘because their horse doesn’t like treats’ or they are not willing to use food as a training tool.

Rewards

My favourite topic! Reward-based training is NOT all about the food! It is about the REWARD.

The Most important rule is …

The receiver determines the reward.

If you want to use _Hippologic_rewardbased training_receiver_determinesreward-based training effectively you must remember that it’s not the trainer who determines what the horse ‘must’ like or ‘must’ accept as a reward, it is the horse. I haven’t met one horse in my life that wouldn’t work for something they value. It is the challenge for the trainer to find the right reward that makes ‘the magic’ work.

I like money but Kyra, my horse, doesn’t care about it at all. I like food, but I wouldn’t work or even try to learn a new skill for a handful of grass.

Primary reinforcers

A primary reinforcer is a stimulus that does not require pairing to function as a reinforcer (reward). It is something they need for survival as a species. A horse doesn’t have to ‘learn’ that eating is necessary.

Examples of primary reinforcers are food, air, water, sleep, sex and social behaviours for herd animals. Food and scratches are the most practical in training.

Secondary reinforcers

A secondary reinforcer is a ‘learned reward’. For example once you have taught your horse that he will always be rewarded for standing on a mat, “standing on a mat” will become a reward in itself. The mat is associated to the message “good things happen here” in your horse’s brain.

So, food can be a reward, but a reward doesn’t have to be food.

In my career as horse trainer/clicker training instructor I have seen horses that didn’t valued food highly as a reward. Or they didn’t like the kind of treats that I had to offer. I bloopered once with chunks of apple in a demo. The horse spat it out in front of everybody to make his point. Luckily the owner of the horse helped me out by telling me what was rewarding to the horse (vitamin pellets).

Jackpot

A jackpot is a very special “bonus reward” and will only be given to the horse if he performed extremely well or showed a new behaviour on it’s own that you really want to capture. Like the first time Kyra nickered at me or the first time she laid down in my presence.

A jackpot can be a highly valued treat, maybe mints instead of pellets or carrots instead of grain.

If you don’t have a higher valued reward to offer, you can also increase the amount. If you normally reward with a little chunk of carrot, you can give a big handful as a jackpot or feed multiple chunks quickly after one another. Or if you are riding, you can dismount and unsaddle your horse immediately and take him to a nice patch of grass.

In order to let your horse know he has hit the jackpot you must give it while he is still doing the behaviour. Sometimes that’s not possible. What I do instead is I will extend my bridge signal with a lot of verbal praise when a jackpot is coming to let my horse know she’s doing an extremely good job. Like winning a jackpot from a slot machine: there will be bells and lights to let everybody know you’ve hit the jackpot.

So jackpots are not normal rewards and don’t have normal bridge signals. Jackpots are RARE!

After a jackpot you can best end the training of that day so the horse can let the newly learned knowledge sink in.

To be continued…

Read here the next article: Clicker training 101: Using and Introducing cues

Sandra Poppema
For tailored advise, please visit my website and book a personal consult today!

Follow my blog with Bloglovin

Tag Cloud

%d bloggers like this: