‘Help, my horse turned into a monster since I started clicker training’

Click here to find the blog (and don’t forget to subscribe on my website: https://clickertraining.ca/help-my-horse-turned-into-a-monster-since-i-started-clicker-training/

Sandra Poppema, BSc
Founder of HippoLogic
Enhancing Horse-Human connections through clicker training

6 Reasons Why Clicker Training Doesn’t Work (and What You Can Do About It)

The first thought that comes to my mind when a person tells me ‘Clicker training doesn’t work for my horse’ is ‘Why not? Is he sleeping?’ Just kidding. (Klik hier voor de Nederlandse versie van dit artikel).

Listen to this blog on YouTube:

Horses can be trained either by using an aversive to reinforce behaviour (negative reinforcement, -R) or using an appetitive to reinforce behaviour (positive reinforcement,+R).

What does the statement ‘Clicker training doesn’t work for my horse’ mean, when someone says that? Does it mean that:

 • The trainer doesn’t understand the concept of +R and therefor is not applying it properly?
 • The horse doesn’t respond to the marker, the clicker?
 • The horse is not interested in the reward the trainer offers?
 • The horse is not paying attention to the trainer and therefor doesn’t respond to the cues and/or clicker?
 • It only seems to works part of the time (with some behaviours)
 • The horse (sometimes) performs ‘worse’ during clicker training

What_if_Clicker_training_does_NOT_WORK_hippologic

#1 Trainer doesn’t understand the concept
A lot can go ‘wrong’ if the trainer isn’t conscious of what he is doing or doesn’t understand what he is doing and expects a different result. The basic terms to understand are: positive reinforcement, negative reinforcementmarker or bridge signaltimingshaping behaviourproper hand-feeding, cues, reinforcer and learning theory.

#2 The horse does not respond to the clicker
Can your horse hear the marker (the click)? Does he knows what your marker/bridge signal means? It usually takes 30 – 50 repetitions (marker+reinforcer, marker+reinforcer etc.) before the animal has learned that the marker is an announcement of an appetitive.

Does your marker sounds the same every time? A clicker always makes the same sound, therefor it ‘travels’ the same pathways in the brain. If you use a special word, it can take longer for your horse to generalize the marker sound, so it can take a little longer for your horse to respond and repeat the behaviour you’ve marked. If you use different markers make sure your horse has been introduced properly to each of them.

The marker is not (yet) paired associated with an appetitive or the trainer has not yet figured out what the horse considers a reward, see #3.

#3 Horse is not interested in rewards
The key is that the reward must be reinforcing the behaviour. ‘The receiver determines the reward’. If the behaviour is not getting stronger, the reward did not reinforce the behaviour so it wasn’t a real reward.

Pay attention to your horses needs and wants. A reward can also vary in value: a tuft of hay can be reinforcing in winter, but not in Spring when you keep your horse in a field full of juicy grass. It is the trainers responsibility to find out what the horse wants to work for at that moment.

#4 The horse is not paying attention
Why not? Is there something more urgent going on for the horse than the trainers cues? Can the distraction be removed or the horse taken somewhere else to train? Does the horse think he’s in danger? It doesn’t matter if the trainer doesn’t see the danger, for the horse it is real. Is the horse in ‘learning mode‘? Is he relaxed and engaged enough to learn?

Does the horse responds to the marker, see #2? Are the cues clear and fully understood by the horse? Does the trainer keeps the horse involved or is he distracted himself? Is the horse frustrated or maybe has mentally shut down for one reason or the other? Are the rewards reinforcing? Is the proper behaviour reinforced? It is all about timing: you get what you reinforce.

_clickertraining_hippologic_reinforce

#5 It only seems to works part of the time
The horse is not interested in the ‘rewards’ you are offering that day, see #3. He might be distracted, see #4.  The cue is not yet established in a different context. The horse doesn’t respond well because the training steps are too big, the criterion has been raised to quickly (also known as ‘lumping’). Or your rewarding schedule is too predictable, see #6.

#6 The horse performs ‘worse’ during clicker training
The rewards have lost their value or the reinforcement schedule is too predictable for the horse and therefor the behaviour becomes extinct. In other words: the click doesn’t motivate the horse anymore.

Of course this is only the tip of the iceberg for the many reasons that positive reinforcement aka clicker training doesn’t work for you(r horse). Can you name another reason? Tell me in the comment section.

Please share

If you think this is a blog that someone can benefit from or if you want to share this on your social media, please use one of the share buttons  below. I also love to hear your view on this subject, so please add a comment. I read them all!

If you don’t know what to say simply hit the like button so I know you appreciated this blog. Thank you!

Happy Horse training!

_Kyra_en_ik_hippologic
Sandra Poppema, B.Sc.
I help horse owners get the results in training they really, really want with joy and easy for both horse and human. I always aim for win-win!
Sign up for HippoLogic’s newsletter (it’s free and it comes with a gift) or visit HippoLogic’s website and join my online course Ultimate Horse Training Formula in which you learn the Key Lessons, Your Key to Success in Clicker Training.
Follow my blog  on Bloglovin

‘Clickertraining werkt niet bij mijn paard’

Mijn eerste reactie als iemand me vertelt ‘Clickertraining werkt niet bij mijn paard’ is ‘Waarom niet? Slaapt hij?’. Dat is natuurlijk een grapje. (Click here for the English version of this text.)

Er zijn eigenlijk maar twee manieren om paarden iets te leren. Bij de ene manier versterkt men het gedrag door iets vervelends (een ‘aversive) weg te nemen als het paard het juiste doet (deze methode heet negative reinforcement, -R) en bij de andere manier wordt iets prettigs (eenappetitive‘) aan het paard gegeven om het gedrag te versterken (dit heet positive reinforcement, +R).

Wat is de achterliggende betekenis van de bewering ‘Clickertraining werkt niet bij mijn paard’? Betekent het dat:

 • De trainer het concept van +R niet (helemaal) snapt en het daarom ook niet goed toepast?
 • Het paard niet op het brugsignaal, de clicker, reageert?
 • Het paard niet geïnteresseerd is in de beloningen die de trainer biedt?
 • Het paard niet op de trainer let en daarom ook niet op zijn aanwijzingen en/of clicker reageert?
 • Clickertraining alleen maar soms werkt?
 • Het paard soms zelfs slechter presteert als de trainer clickertraining gebruikt.

__Clicker_training_werkt_niet_hippologic

#1 Trainer snapt het concept niet
Er kan nogal wat ‘mis’ gaan als de trainer zich niet bewust is van zijn invloed op het paard, of als hij niet snapt wat hij aan het doen is en daardoor een ander resultaat verwacht dan hij krijgt. De basisbegrippen die een clickertrainer moet kennen zijn: positive reinforcement, negative reinforcementbrugsignaaltimingshaping behaviourveilig voedselbeloningen aanbieden, cues, reinforcer (= versterkers) en de leer theorie.

#2 Het paard reageert niet op de clicker
Kan het paard het brugsignaal (de click, tongklik of je speciale woord) horen? Kent jouw paard de betekenis van je brugsignaal? Gemiddeld duurt het 30 tot 50 herhalingen voordat een paard heeft geleerd dat het brugsignaal (click + beloning, click + beloning, click + beloning enz.) de aankondiging is van iets prettigs.

Klinkt je brugsignaal altijd hetzelfde? Een clicker maakt slechts één soort geluid en daardoor ‘reist’ het altijd over hetzelfde pad in de hersenen. Met andere woorden: het paard weet, dat als hij dat geluid hoort, altijd een beloning volgt.

Als men een speciaal woord gebruikt, kan het langer duren voordat dit als ‘brugsignaal’ in de paardenhersenen gegrift staat. De stem wordt beïnvloed door vele factoren: emoties, een verkoudheid, het volume, toonhoogte.

Doordat een gesproken brugsignaal altijd een klein beetje anders klinkt, duurt het langer voor een paard het voldoende generaliseert. Hij moet altijd eerst ‘beslissen’ of dit wel of niet het brugsignaal was. Het kan daardoor ook iets langer duren voor het paard goed reageert op het brugsignaal en het aangeduide gedrag gaat herhalen.

Als men verschillende soorten brugsignalen gebruikt, moet men zich ervan verzekeren dat ze allemaal apart zijn aangeleerd.

Het kan ook zijn dat het paard het brugsignaal nog niet associeert met de beloning die erop volgt, zie #3.

#3 Het paard is niet geïnteresseerd in beloningen
Het ‘geheim’ dat in de beloningen schuilt, is dat het het gewenste gedrag moet versterken. ‘De ontvanger bepaalt de beloning’ wordt vaak gezegd in clickertraining. Dat houdt in dat als het paard het gewenste gedrag niet opnieuw wil uitvoeren nadat hij ervoor beloont was, de beloning dus niet belonend werkte.

Het is aan de trainer om te ontdekken wat het paard wil en wat zijn behoeften zijn. Een beloning kan ook veranderen in waarde. Een plukje lekker ruikend hooi kan in de winter een lekkere beloning zijn, maar niet in de lente als hij in een weiland vol sappig voorjaarsgras loopt. Het is de verantwoordelijkheid van de trainer om uit te vinden wat werkt voor dat paard op dat moment.

#4 Het paard let niet op de trainer
Waarom niet? Is er iets urgenter dan de aanwijzingen van de trainer? Kan de afleiding worden weggehaald of kan het paard beter elders getraind worden die dag? Denkt het paard dat hij in gevaar is? Het doet er niet toe of de persoon het gevaar niet ziet of denkt dat het paard zich ‘aanstelt’. Voor het paard is het echt!

Is het paard in de leermodus? Is hij ontspannen genoeg en voldoende geïnteresseerd om iets nieuws te leren?

Reageert het paard goed op het brugsignaal, zie #2? Zijn de cues duidelijk en begrijpt het paard ze? Houdt de trainer het paard betrokken of is hij zelf afgeleid? Is het paard gefrustreerd of heeft hij zich mentaal afgesloten om een of andere reden? Werken de beloningen gedragsversterkend? Wordt het juiste gedrag gemarkeerd door het brugsignaal? Het draait allemaal om timing: ‘You get what you reinforce’.

_clickertraining_hippologic_reinforce

#5 Clickertraining lijkt slechts in sommige gevallen te werken
Het kan zijn dat het paard niet in de beloning geïnteresseerd is die dag, zie bij #3. Hij kan afgeleid zijn, zie bij #4. Het kan zijn dat de cue nog niet voldoende is bevestigd in een andere trainingsomgeving. Paarden leren in een bepaalde context en als daarin iets veranderd moet het paard opnieuw leren de cue van de trainer daaruit destilleren.

Het paard reageert niet zo goed omdat de trainer zijn criteria te snel omhoog gooit. Als de trainingsstappen te groot zijn of er teveel criteria tegelijk veranderen, snapt het paard het niet meer. Dit wordt ook wel ‘lumping’ genoemd in het Engels. Voorkom ‘lumping’ door een goed shaping plan te maken. Het beloningsschema is te voorspelbaar, zie bij #6.

#6 Het paard presteert slechter door clickertraining
De beloningen hebben hun waarde verloren waardoor het paard geen interesse meer heeft. Het kan ook zijn dat het beloningsschema te voorspelbaar is geworden waardoor het gedrag juist ‘uitdooft’ (niet meer vertoond wordt). Met andere woorden: de click motiveert het paard niet meer.

Uiteraard is dit slechts het topje van de ijsberg van mogelijke oorzaken waarom ‘clickertraining / positive reinforcement niet werkt’ voor jou(w paard).

Welke oorzaken kun jij nog noemen?

Sandra Poppema
Bezoek mijn website voor persoonlijk advies of hulp bij clickertraining

Volg mijn blog ook op Bloglovin

What to do if your horse doesn’t listen? (A question about Clicker training)

I get that question a lot lately. A horse has to to what the riders asks, is a motto most riders have. Otherwise he is ‘testing you’, ‘disobedient’ , ‘disrespecting you’ or ‘he will become the leader’ and what not. Not my horse!

The other day at the barn someone said to me: “You do Natural Horsemanship, right. So if your horse doesn’t listen to you, you don’t have much you can do…”. That was an interesting remark.

First of all, I try to not be associated with Natural Horsemanship anymore. The way I KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERAmotivate and train horses is the opposite: I add rewards. All the NH methods I know use negative reinforcement (adding a reversive first and taking the aversive away as soon as the animal responds in the proper way). This method is also known as Escape Learning or Avoidance Learning. I did that, been there, not doing it again… Why?

I discovered a method even more powerful and more reliable to train my horse and bond with her: positive reinforcement. Adding a reward if the horse shows the wanted behaviour.

Secondly, if my horse doesn’t ‘do as I ask’ That means I have a job to do: find out why.

Since I shifted to 100% clicker training I never use ‘increasing pressure’ anymore. What a relief! I never liked using my whip or ‘phase 4 with my carrot stick’. http://meetville.com/quotes/author/b-f-skinner/page2

I don’t feel that she is ‘testing me’ in a negative way, ‘disrespecting me’, ‘trying to become the leader’, ‘disobedient’ and what not. Why? Simply because I removed those expressions out of my equestrian vocabulary, because I don’t believe these myths anymore.

Since I emerged myself into the way animals learn and what motivates them (learning theory of B.F. Skinner), there is no need for me to use reversives like accumulating pressure, pain or the threat of accumulating pressure.

I also don’t use punishment anymore to ‘teach a horse’, because now I know punishment is meant to stop a behaviour/undesired behaviour, not teach a better behaviour.

When I was making the video of Kyra and me cantering with a flag, she didn’t want to canter at first. That is so unlike her. I take this sign seriously, because I want a two-way communication with my horse. So yes, that means that she is allowed to an opinion. Even if it can be inconvenient sometimes.

When she doesn’t do what I ask her to do, I ask myself: ‘Did I asked the wrong question or did I asked the question wrong?” If she is still learning, I will check if I set the situation up for success and ask myself what I can do to improve. Note here that I am not focusing on “who is wrong”, I am focusing on what can be improved. That what you focus on, becomes bigger.

10257887_10152623850498526_3537015314743681404_n

This poster is made by http://www.doggiedrawings.net/

Anyway, I found a friendly way to ask Kyra to canter for me. She did it and I gave her a big jackpot. That is the biggest reward you have. In this case: dismount her, get rid of her saddle and allow her to take a nice roll.

I found out that she is changing teeth (molars) and she might have had a headache or felt not well altogether. I always find out later what was going on if my horses didn’t want to work for me. Horses always have a good reason.  Mostly pain-related or they spot (real) danger. That’s my experience.

Have you ever experienced something similar? That a horse didn’t want to do something and that you found out later what their reason was? Please share your story below.

Sandra Poppema